Хэвлэл хийж болдог нарны гэрлийг 100% хаадаг хөшиг